Word of Power Ministries

Previously Streamed Messages (Edited) on Radio

 • January 2021

  fl;lisfspy; gpujhd fl;lis vJ?
  31.01.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 13

  epj;jpa tho;it mila ehd; vd;d ed;ik nra;a Ntz;Lk;?
  30.01.2021 rgj;

  Downloads : 9

  Njt fl;lisfSf;F Nkyhf ghuk;gupak;.
  29.01.2021 nts;sp

  Downloads : 1

  Nltpl; ahNtf;F kpfTk; gae;jhd; - 2
  28.01.2021 tpahod;

  Downloads : 9

  Nltpl; ahNtf;F kpfTk; gae;jhd; - 1
  28.01.2021 tpahod;

  Downloads : 9

  na\_M nfhz;L te;j nra;jp ,d;dKk; mwptpf;fg;gltpy;iy
  27.01.2021 Gjd;

  Downloads : 5

  ckJ ePjpahd epahaj;jPu;g;Gfspd; epkpj;jk;...
  26.01.2021 nrt;tha;

  Downloads : 1

  fhzhky; Nghd Ml;ilg; Nghy...
  25.01.2021 jpq;fs;

  Downloads : 2

  ePu; vd; ,Ujaj;ij tprhykhf;Fk; NghJ...
  24.01.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 2

  G+kpapNy ehd; xU me;epad;...
  23.01.2021 rgj;

  Downloads : 1

  ehd; cgj;jputg;gl;lJ vdf;F ey;yJ.
  22.01.2021 nts;sp

  Downloads : 2

  ckJ gpukhzq;fSf;F fPo;g;gbAk;gb vd; eilfs; cWjpg;gl;lhy;...
  21.01.2021 tpahod;

  Downloads : 1

  vd;id ek;gg; gz;zpa thu;j;ijia cWjpg;gLj;Jk;.
  20.01.2021 Gjd;

  Downloads : 1

  ckJ fl;lisfspd; topia vdf;F czj;jpaUSk;
  19.01.2021 nrt;tha;

  Downloads : 0

  ckJ thu;j;ij kpfTk; J}a;ikahdJ
  18.01.2021 jpq;fs;

  Downloads : 1

  Njrq;fspd; jw;Nghija epyikapd; fhuzk; - Vrh 24:4-6
  17.01.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 0

  ckJ thu;j;ijia kwf;f khl;Nld;
  16.01.2021 rgj;

  Downloads : 1

  ck;Kila thu;j;ijia ek;gpapUf;fpNwd;
  15.01.2021 nts;sp

  Downloads : 0

  ck;Kila rhl;rpfs; vdf;F ,d;gKk; vd; MNyhridf;fhuUkha; ,Uf;fpwJ.
  14.01.2021 tpahod;

  Downloads : 1

  mtUila rhl;rpfSf;F fPo;g;gbe;J...
  13.01.2021 Gjd;

  Downloads : 1

  ckJ thu;j;ijia Nerpf;fpwtu;fSf;F kpFe;j rkhjhdk; cz;L.
  12.01.2021 nrt;tha;

  Downloads : 2

  ckJ fl;lisfs; vdJ kdkfpo;r;rpaha; ,uhjpUe;jhy;> vd; Jf;fj;jpy;...
  10.01.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  neUf;fkhd #o;epiyapd; NghJ thu;j;ijia jpahdpg;gJ kpf mtrpak;.
  09.01.2021 rgj;

  Downloads : 4

  mtUila fl;lisfSf;F fPo;g;gbahj fpwp];jtd; ngha;ad;.
  08.01.2021 nts;sp

  Downloads : 2

  fl;lisfSf;F fPo;g;gbahj fpwp];jtu;fis ,NaR "cq;fis mwpNad;" vd;W nrhy;Ythu;
  07.01.2021 tpahod;

  Downloads : 0

  ,uf;fk;> jaT> ghtj;jpdhy; te;j jz;lidia ePf;Fk; - fl;lisfs; my;y
  06.01.2021 Gjd;

  Downloads : 2

  mtu; fl;lisfs;> tpjpfs;> cz;ik> rhl;rpfs;> gpukhzq;fs; vd;nwd;Wk; ,Uf;Fk;.
  05.01.2021 nrt;tha;

  Downloads : 2

  eP xU Ntjf;fhudh?
  04.01.2021 jpq;fs;

  Downloads : 2

  Ntjk; - thu;j;ij - rhl;rpfs; - cz;ik - epahak; - fl;lis
  03.01.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 2

  613 fl;lisfSf;Fk; fpwp];jtu;fs; vdg;gl;l [dq;fs; fPo;g;gba Ntz;Lkh?
  02.01.2021 rgj;

  Downloads : 3

  fpwp];jtu;fs; fl;lisfSf;F fPo;g;gba Ntz;Lkh?
  01.01.2021 nts;sp

  Downloads : 3

  February 2021

  na\_Mit tpRthrpg;gJ - mtupd; thu;j;ijia tpRthrpj;J fPo;g;gbtJ.
  01.02.2021 jpq;fs;

  Downloads : 2

  ehd; vd; Rakha; tutpy;iy mtNu - vd;id mDg;gpdhu;
  02.02.2021 nrt;tha;

  Downloads : 2

  ehd; vd; Rakha; tutpy;iy vd; lb vd;id mDg;gpdhu; - na\_M
  03.02.2021 Gjd;

  Downloads : 2

  ehDk; vd;id mDg;gpd lbAkhf ,Uf;fpNwhk;
  04.02.2021 tpahod;

  Downloads : 2

  vd;id mDg;gpatu; cz;ikAs;stu;
  05.02.2021 nts;sp

  Downloads : 2

  NjtDila Xa;Tehis mDrupf;fpwhah my;yJ kD\d; Vw;gLj;jpa #upa ehsh
  06.02.2021 rgj;

  Downloads : 3

  Njtdhy; gupRj;jkhf;fg;gl;Lk;> cyfj;jpy; mDg;gg;gl;Lk;...
  07.02.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 0

  vd;id fhz;fpwtd; vd;id mDg;gpdtiu fhz;fpwhd;.
  08.02.2021 jpq;fs;

  Downloads : 2

  ePu; vd;id mDg;gpdij> #o;e;J epw;Fk; [dq;fs; mwpAk;gbahf ,ijr; nrhd;Ndd;
  09.02.2021 nrt;tha;

  Downloads : 1

  Jf;fKk; neUf;fKk; cd;id gpbj;jJk;> eP vq;Nf XLfpwha;? 119 143
  10.02.2021 Gjd;

  Downloads : 5


  11.02.2021 tpahod;

  Downloads : 0


  12.02.2021 nts;sp

  Downloads : 0

  kde;jpUk;Gjy; fl;lis vq;Nf Xb kiwe;jJ
  13.02.2021 rgj;

  Downloads : 0

  G+kpapd; jw;Nghija gL Nkhrkhd epiyik vg;NghJ> vq;fpUe;J te;jJ?
  14.02.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 0

  tpbaw;fhyj;jpd; kfdhf ,Ue;J ngUikapdhy; tpOe;j rhj;jhd;
  15.02.2021 jpq;fs;

  Downloads : 0

  NjtDila cld;gbf;ifia kPwpa Mjhk;
  16.02.2021 nrt;tha;

  Downloads : 0

  Mjhk; mjpAau;e;j Njtdpd; cld;gbf;ifia cilj;jhd;
  17.02.2021 Gjd;

  Downloads : 0

  na\_Mtpd; KbTfhy vr;rupg;G - Njtd; Mjhik Nehf;fp eP vq;Nf ,Uf;fpwha;...
  18.02.2021 tpahod;

  Downloads : 1

  VNjdpd; ghk;Gf;F fPo;g;gbe;j fhuzj;jhy; kdpjDf;F te;j rhgq;fs;.
  19.02.2021 nts;sp.

  Downloads : 0

  VNjdpy; ghk;G $wpa ngha; ,d;Wtiu fpwp];jtu;fshy; ek;gg;gLfpwJ.
  20.02.2021 rgj;

  Downloads : 0

  mtu; cd; jiyia eRf;Fthu; eP mtu; Fjpf;fhiy eRf;Ftha;.
  21.02.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  ghk;G ,d;Wtiu mjpAau;e;j Njtdhy; rgpf;fg;gl;bUf;fpwJ.
  22.02.2021 jpq;fs;

  Downloads : 0

  rhgj;ij nfhz;L tUk; rpj;jpuq;fs;> nghUl;fs;.
  23.02.2021 nrt;tha;

  Downloads : 0

  fhzhky; Nghd xU Ml;bw;fhf...
  25.02.2021 tpahod;

  Downloads : 4

  ghk;G FWlhf;fpa fz;fis jpwf;f na\_M mDg;gg;l;lhu;.
  26.02.2021 nts;sp

  Downloads : 2

  eP fpoik NjhWk; QhapW jpdq;fspy; Muhjidf;F NghFk; Nehf;fk; vd;d?
  26.02.2021 jpq;fs;

  Downloads : 1

  eP ve;j rigahAk; ,Uf;fl;Lk; - rig - CHURCH vd;why; mu;j;jk; vd;d?
  27.02.2021 rgj;

  Downloads : 1

  cld;gbf;ifia kPwpajhy; kD\d; ,oe;jitfs;.
  27.02.2021 rgj;

  Downloads : 1

  xt;nthU rpU\;bfSk; tho xt;nthU #o;epiy Njtdhy; mikf;fg;gl;lJ.
  27.02.2021 rgj;

  Downloads : 1

  fpwp];jt rig fl;llk; my;y - ,Uspy; ,Ue;J xspapdplj;jpw;F miof;fg;gl;ltu;fNs rig
  28.02.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  ,Uspy; ,Ue;J ntspNa miof;fg;gl;ltu;fNs mtUila MLfs;.
  28.02.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 2

  March 2021

  Nwhkd; fj;Njhypf;f jpUr;rig vd;fpw ngau; vg;nghOJ ahuhy; nfhLf;fg;gl;lJ?
  01.03.2021 jpq;fs;

  Downloads : 3

  fl;lisia kPwpajhy; Neupl;l tpisTfs; - 1
  01.03.2021 jpq;fs;

  Downloads : 5

  cz;ikAs;std; vtNdh mtd; ,jw;F nrtpnfhLg;ghd;.
  02.03.2021 nrt;tha;

  Downloads : 4

  fl;lisia kPwpajhy; Neupl;l tpisTfs; - 2
  02.03.2021 nrt;tha;

  Downloads : 2

  ed;ik nra;aTk;> jPikia ntWf;fTk; ty;yikia ,oe;J Nghdhd;
  03.03.2021 Gjd;

  Downloads : 2

  mq;fpspf;fd; rig fj;Njhypf;f rigia tpl;L tpyfpa fhuzk; vd;d?
  03.03.2021 Gjd;

  Downloads : 0

  ntspNa miof;fg;gl;ltu;fs; uh[hf;fSk;> Mrhupau;fSk; - fpwp];jtu;fsy;y !
  04.03.2021 tpahod;

  Downloads : 2

  05.03.2021
  05.03.2021 nts;sp

  Downloads : 1

  06.03.2021
  06.03.2021 rgj;

  Downloads : 2

  07.03.2021
  07.03.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  cyfkf;fs; jq;fs; tPzhd Nahridfspy; ehshe;jk; tho;fpwJ Nghy...
  08.03.2021 jpq;fs;

  Downloads : 6

  Ke;jpd tho;f;ifapd; Kiwfs; gprhrpdhy; tiuag;gl;lJ.
  09.03.2021 nrt;tha;

  Downloads : 2

  10.03.2021
  10.03.2021 Gjd;

  Downloads : 2

  gprhrpd; tpUg;gk;> kD\Df;F Vw;witfis rpe;jpg;gJ! ,d;iwa nra;jpfs;
  11.03.2021 tpahod;

  Downloads : 3

  Mjhk; Vths; VNjid tpl;L Juj;jg;gl;L cl;gpuNtrpj;j gprhrpd; cyfk;.
  12.03.2021 nts;sp

  Downloads : 2

  ,e;j cyf tho;f;ifapy; gpbglhJ n[aq;nfhs;s miof;fg;gl;lha;!
  13.03.2021 rgj;

  Downloads : 2

  ,e;j tho;f;ifia Fwpj;J na\_Mtpd; ntspg;gLj;jy;.
  14.03.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  ,t;tho;f;ifia fhf;fpwtd; mij ,oe;J Nghthd;.
  15.03.2021 jpq;fs;

  Downloads : 3

  ePu; vdf;F je;jtu;fSf;F ckJ ngaiu ntspg;gLj;jpNdd;.
  17.03.2021 Gjd;

  Downloads : 1

  mtu; nfhLj;j Ntiyia nra;J nfhz;bUe;J Njtid kfpikg;gLj;Jfpwhah?
  18.03.2021 tpahod;

  Downloads : 2

  ehd; xU ghuk;giuahd nkjb];w;. ,ij mwpe;jgpd; ehDk; mg;gbahf tpUg;gk;!
  19.03.2021 nts;sp

  Downloads : 1

  na\_Mtpd; rhaYf;F xg;ghapUf;f miof;fg;gl;lha;.
  19.03.2021 nts;sp

  Downloads : 0

  lbiaAk;> kfidAk; mwpfpw mwpNt epj;jpa tho;f;if.
  20.03.2021 rgj;

  Downloads : 2

  mtUila moptpy;yhj tpijia itj;J vd;d nra;fpwha;?
  21.03.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  22.03.2021
  22.03.2021 jpq;fs;

  Downloads : 1

  Njtd; vd;idAk; cyfpypUe;J njupe;Jnfhz;l xUtdhf fpwp];Jtpdplj;jpy; nfhLj;jhuh?
  23.03.2021 nrt;tha;

  Downloads : 1

  mtuJ fl;lisfs; %yk; mtNuhL cld;gbf;if gz;zpapUf;fpwhah?
  24.03.2021 Gjd;

  Downloads : 0

  vq;fSf;F Ntz;ba rhg;ghl;il ,d;W vq;fSf;F jhUk;.
  31.03.2021 Gjd;

  Downloads : 1

  April 2021

  mjp cau;e;j Njtd; ek;Kila lbf;nfd;W ehKk; cz;lhapUf;fpNwhk;.
  01.04.2021 tpahod;

  Downloads : 9

  fPo;g;gbT ,y;yhky;> na\_M mDg;gg;gl;lhu; vd;fpw epr;ra mwpT ,Uf;fhJ...
  02.04.2021 nts;sp

  Downloads : 4

  mtuJ cz;ikapd; thu;j;ij cyf tho;f;ifia tpl;L gpupj;njLf;Fk;.
  03.04.2021 rgj;

  Downloads : 11

  lb vd;dpYk; ehd; ehd; lbapYk; ,Uf;fpwij ek;Gq;fs;.
  04.04.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  mtupy; md;G$u;e;J mtuJ fl;lisfSf;F fPo;g;gbtNj Njtdpd; tpUg;gk;.
  05.04.2021 jpq;fs;

  Downloads : 6

  fPo;g;gbfpwtu;fSf;F jkJ cld;gbf;ifia epiwNtw;Wfpwhu;.
  06.04.2021 nrt;tha;

  Downloads : 2

  xUtd; vd;dpy; md;gha; ,Ue;jhy; mtd; vd; fl;lisfSf;F fPo;g;gbthd;.
  07.04.2021 Gjd;

  Downloads : 2

  vd;dpy; md;gha; ,uhjtd; vd; fl;lisfSf;F fPo;g;gbakhl;lhd;.
  08.04.2021 tpahod;

  Downloads : 0

  Nahfdhd; mwptpf;Fk; fpwp];jt ngha;au;fs; ahu;?
  09.04.2021 nts;sp

  Downloads : 0

  lbNahLk; kfNdhLk; If;fpak; vd;W nrhy;ypAk;...
  10.04.2021 rgj;

  Downloads : 0

  Njtd; xspaha; ,Uf;fpwhu;. mtuplj;jpy; vt;tsNtDk; ,Us; ,y;iy.
  11.04.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  Muk;gj;jpy; ,Ue;jJk;> fz;fspdhy; fz;lJk;> fuq;fspdhNy njhl;lJk;.
  12.04.2021 jpq;fs;

  Downloads : 1

  mtupy; md;G$u;e;J mtu; fl;lisfSf;F fPo;g;gbtJ.
  13.04.2021 nrt;tha;

  Downloads : 0

  gprhrpdhy; kiwf;fg;gl;l KjyhtJ Njt fl;lis - 1
  14.04.2021 Gjd;

  Downloads : 3

  rigfspy; mwptpf;fg;glhj KjyhtJ fl;lis. - 1
  15.04.2021 tpahod;

  Downloads : 1

  rigfspy; mwptpf;fg;glhj KjyhtJ fl;lis. - 2
  16.04.2021 nts;sp

  Downloads : 2

  capu;j;njOe;j na\_M MW rigfSf;F kde;jpUk;g fl;lisapl;lhu; - 1
  17.04.2021 rgj;

  Downloads : 1

  capu;j;njOe;j na\_M MW rigfSf;F kde;jpUk;g fl;lisapl;lhu; - 2
  18.04.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  vypah kde;jpUk;Gk;gb [dq;fSf;F fl;lisapl;lhd;.
  19.04.2021 jpq;fs;

  Downloads : 2

  kde;jpUk;gpdhy; mjw;Nfw;w fdpfs; cz;L.
  20.04.2021 nrt;tha;

  Downloads : 3

  eP ngw;w ,uh[;aj;jpd; MrPu;thjq;fis gfpu;e;J nfhs;fpwhah?
  21.04.2021 Gjd;

  Downloads : 7

  ,uh[;aj;jpd; MrPu;thjq;fis Urpj;j gpd; topjg;gpg; Nghdhy; - vgp 6 4
  22.04.2021 tpahod;

  Downloads : 1

  KbT gupae;jk; epiyj;jpUg;gtNd ,uh[;aj;jpw;Fs; gpuNtrpg;ghd;.
  23.04.2021 nts;sp

  Downloads : 1

  topjg;gpg; Nghdtu;fis kdk; jpUk;GjYf;F nfhz;Ltu KbahJ!
  24.04.2021 rgj;

  Downloads : 3

  gprhrpdhy; gpbf;fg;gl;ltu;fs; jhq;fshf kde;jpUk;g KbahJ.
  25.04.2021 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  ,uh[;aj;ij tpRthrpg;gJ mjpAau;e;j Njtdpd; fl;lis.
  26.04.2021 jpq;fs;

  Downloads : 2

  tpRthrpf;f Ntz;baJ ew;nra;jpahfpa NjtDila ,uh[;ak;.
  27.04.2021 nrt;tha;

  Downloads : 1

  gp];upNah tpRthrp> ek;G> mu;g;gzp> xg;Gf;nfhL
  28.04.2021 Gjd;

  Downloads : 3

  Njtd; xspaha; ,Uf;fpwhu;. mtu; kfd; xspaha; ,Uf;fpwhu;. mtu; thu;j;ij xsp.
  29.04.2021 tpahod;

  Downloads : 2

  Njtid tpRthrpg;gJ - kfid tpRthrpg;gJ - thu;j;ijia tpRthrpg;gJ.
  30.04.2021 nts;sp

  Downloads : 2