Word of Power Ministries

Previously Streamed Messages (Edited) on Radio

 • 08.12.2020
  08.12.2020 nrt;tha;

  Downloads : 13

  07.12.2020
  07.12.2020 jpq;fs;

  Downloads : 11

  06.12.2020
  06.12.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 6

  05.12.2020
  05.12.2020 rgj;

  Downloads : 9

  04.12.2020
  04.12.2020 nts;sp

  Downloads : 7

  vj;jid ghLfis vd; ngau;epkpj;jk; mtd; glNtz;Lnkd;W ehd; fhz;gpg;Ngd;.
  03.12.2020 tpahod;

  Downloads : 10

  02.12.2020
  02.12.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  01.12.2020
  01.12.2020 nrt;tha;

  Downloads : 2

  30.11.2020
  30.11.2020 jpq;fs;

  Downloads : 1

  29.11.2020
  29.11.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  28.11.2020
  28.11.2020 rgj;

  Downloads : 1

  27.11.2020
  27.11.2020 nts;sp

  Downloads : 1

  26.11.2020
  26.11.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  25.11.2020
  25.11.2020 Gjd;

  Downloads : 1

  24.11.2020
  24.11.2020 nrt;tha;

  Downloads : 1

  23.11.2020
  23.11.2020 - 2 jpq;fs;

  Downloads : 6

  22.11.2020
  22.11.2020 - 2 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 2

  21.11.2020
  21.11.2020 - 2 rgj;

  Downloads : 2

  20.11.2020
  20.11.2020 - 2 nts;sp

  Downloads : 3

  Vd; Ntiyahl;fs; mjpfk; ,y;iy ?
  19.11.2020 tpahod;

  Downloads : 1

  18.11.2020
  18.11.2020 - 2 Gjd;

  Downloads : 1

  kD\Df;F rupahf Njhd;Wfpw top cz;L. mjpd; KbNth kuz topfs; - gFjp 2
  17.11.2020 - 2 nrt;tha;

  Downloads : 2

  ,Ujak;> epidTfs;> topfs; - Vrhah 55
  17.11.2020 - 1 nrt;tha;

  Downloads : 2

  ,Ujak;> epidTfs;> topfs; - Vrhah 55 gFjp 1
  16.11.2020 jpq;fs;

  Downloads : 4

  xUtd; vdf;F Ntiy nra;athdhdhy; mtd; vd;id fl;lhak; gpd;nry;y Ntz;Lk; - 2
  15.11.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  xUtd; vdf;F Ntiy nra;athdhdhy; mtd; vd;id fl;lhak; gpd;nry;y Ntz;Lk; - 1
  14.11.2020 rgj;

  Downloads : 1

  mnkupf;fhtpy; gyu; cz;ikia mePjpapdhy; kiwf;fpwhu;fs;
  13.11.2020 nts;sp

  Downloads : 0

  cz;ik vJ ?
  12.11.2020 tpahod;

  Downloads : 0

  cz;ikf;fhf [Ptpf;fpwhah ? (cz;ik : na\_M)
  11.11.2020 Gjd;

  Downloads : 1

  xUtd; vdf;F Ntiy nra;a tpUk;gpdhy; - 7
  09.11.2020 jpq;fs;

  Downloads : 0

  xUtd; vdf;F Ntiy nra;a tpUk;gpdhy; - 6
  08.11.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 0

  xUtd; vdf;F Ntiy nra;a tpUk;gpdhy; - 5
  07.11.2020 rgj;

  Downloads : 0

  xUtd; vdf;F Ntiy nra;a tpUk;gpdhy; - 4
  06.11.2020 nts;sp

  Downloads : 0

  xUtd; vdf;F Ntiy nra;a tpUk;gpdhy; - 3
  05.11.2020 tpahod;

  Downloads : 0

  xUtd; vdf;F Ntiy nra;a tpUk;gpdhy; - 2
  04.11.2020 Gjd;

  Downloads : 2

  xUtd; vdf;F Ntiy nra;a tpUk;gpdhy; - 1
  03.11.2020 nrt;tha;

  Downloads : 2

  fdpnfhLf;fhjtu;fspd; tho;f;if jdpikaha; ,Uf;Fk; - 2
  02.11.2020 jpq;fs;

  Downloads : 3

  fdpnfhLf;fhjtu;fspd; tho;f;if jdpikaha; ,Uf;Fk; - 1
  01.11.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  ,e;j jw;fhypf tho;f;iff;F eP rhfhky; uh[;[paj;jpd; tho;it ngwKbahJ.
  31.10.2020 rgj;

  Downloads : 5

  ,e;j tho;f;iff;F rhfhky; eP MrPu;thjkha; ,Uf;f KbahJ
  30.10.2020 nts;sp

  Downloads : 7

  cz;ikahfNt cz;ikahfNt ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd;... Nahfdhd;8> 10
  29.10.2020 tpahod;

  Downloads : 8

  nka;ahfNt nka;ahfNt ehd; cq;fSf;Fr; nrhy;YfpNwd; - N[hz; Gj;jfk;
  28.10.2020 Gjd;

  Downloads : 4

  27.10.2020
  27.10.2020 nrt;tha;

  Downloads : 2

  26.10.2020
  26.10.2020 jpq;fs;

  Downloads : 40

  25.10.2020
  25.10.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 11

  ehd; cq;fSf;F cz;ikiar; nrhy;YfpNwd;. - 2
  24.10.2020 rgj;

  Downloads : 14

  ehd; cq;fSf;F cz;ikiar; nrhy;YfpNwd;. - 1
  23.10.2020 nts;sp

  Downloads : 10

  gupRj;j Mtp vd;W nrhy;yg;gLtJ ahiu ?
  22.10.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  capu;j;njOe;j na\_MNt Njw;wuthsdhfpa gupRj;j Mtp NtW ahUkpy;iy
  21.10.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  20.10.2020
  20.10.2020 nrt;tha;

  Downloads : 12

  19.10.2020
  19.10.2020 jpq;fs;

  Downloads : 7

  18.10.2020
  18.10.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 7

  ah\_M nfhz;L te;j thu;j;ijfs; : Nghjidfs; : cgNjrk; : fl;lisfs;
  17.10.2020 rgj;

  Downloads : 14

  m];jpghukhfpa %yNghjidfs; ,y;yhky; Njtd; fle;J Nghftplkhl;lhu; - vgpNuau; 6
  16.10.2020 nts;sp

  Downloads : 7

  gprhRfspd; tQ;rpf;Fk; Nghjidfs; - 2
  15.10.2020 tpahod;

  Downloads : 6

  cq;fis ePq;fNs gupNrhjpj;Jg;ghUq;fs;
  14.10.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  13.10.2020
  13.10.2020 nrt;tha;

  Downloads : 6

  12.10.2020
  12.10.2020 jpq;fs;

  Downloads : 6

  11.10.2020
  11.10.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 6

  10.10.2020
  10.10.2020 rgj;

  Downloads : 3

  09.10.2020
  09.10.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  gpuhd;]py; ele;j gaq;fu nfhiyfs;..! ,dpNky; jg;gpj;Jf;nfhs;s xNu Njtdpd; top
  08.10.2020 tpahod;

  Downloads : 6

  gpuhd;]; Njrj;jpy; ele;j gaq;fu nfhiyfSf;F fhuzk; ahu; ?
  06.10.2020 nrt;tha;

  Downloads : 4

  05.10.2020
  05.10.2020 jpq;fs;

  Downloads : 3

  04.10.2020
  04.10.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  03.10.2020 - 2
  03.10.2020 rgj;

  Downloads : 2

  03.10.2020 - 1
  03.10.2020 rgj;

  Downloads : 2

  02.10.2020
  02.10.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  01.10.2020
  01.10.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  ve;j kD\Df;Fk; tapw;Wr;rhg;ghL kl;Lk; NghjhJ
  30.09.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  29.09.2020
  29.09.2020 nrt;tha;

  Downloads : 1

  28.09.2020
  28.09.2020 jpq;fs;

  Downloads : 2

  fpwp];jtu;fis tQ;rpf;Fk; filrp kzpj;jpahyj;jpd; Mtp - 2
  27.09.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  fpwp];jtu;fis tQ;rpf;Fk; filrp kzpj;jpahyj;jpd; Mtp - 1
  26.09.2020 rgj;

  Downloads : 3

  ,NaRit vg;gb fpwp];jtu;fs; kWjypf;fpwhu;fs; - js;sp tpLfpwhu;fs; - 3
  25.09.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  ,NaRit vg;gb fpwp];jtu;fs; kWjypf;fpwhu;fs; - js;sp tpLfpwhu;fs; - 2
  24.09.2020 tpahod;

  Downloads : 4

  ,NaRit vg;gb fpwp];jtu;fs; kWjypf;fpwhu;fs; - js;sp tpLfpwhu;fs; - 1
  23.09.2020 Gjd;

  Downloads : 4

  fs;sj;jPu;f;fjuprpfs; ,Ue;jhu;fs;. mg;gbNa fs;sg;Nghjfu;fSk;.. 2 NgJU 2:1
  22.09.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  NjtDila filrpf;fhy vr;rupg;G : fs;s gh];uu;fs; - fs;s Nghjfu;fs; - 3
  21.09.2020 jpq;fs;

  Downloads : 1

  NjtDila filrpf;fhy vr;rupg;G : fs;s gh];uu;fs; - fs;s Nghjfu;fs; - 2
  20.09.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  NjtDila filrpf;fhy vr;rupg;G : fs;sj;jPu;f;fjuprpfs; - kj; 7:15
  19.09.2020 rgj;

  Downloads : 1

  rhj;jhdpd; fglKs;s Ntiyahl;fs; - 2 nfhup 11:13
  18.09.2020 nts;sp

  Downloads : 1

  fOFfs; gwg;gjw;fhd gapw;rp.
  17.09.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  fle;JNghd ehl;fis epidahNj - Gjpa fhupak; nra;fpNwd;.
  16.09.2020 Gjd;

  Downloads : 8

  fOFfisg; Nghy nrl;ilfis tpupj;J vOk;Gthu;fs;
  15.09.2020 nrt;tha;

  Downloads : 7

  mtUila ML fOifg;Nghy - Mlhf khw;wg;glhjtd; fhfj;ijg; Nghy - 2
  14.09.2020 jpq;fs;

  Downloads : 5

  mtUila ML fOifg;Nghy - Mlhf khw;wg;glhjtd; fhfj;ijg; Nghy - 1
  13.09.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  ah\_M ekJ lbapd; ,Ujak; vg;gbg;gl;lJ vd;W ntspg;gLj;Jfpd;whu;.
  12.09.2020 rgj;

  Downloads : 3

  fOFk; fhfKk; - mtUila MLk; fpwp];jtDk;
  11.09.2020 nts;sp

  Downloads : 4

  tpRthrj;jpd; ey;y Nghuhl;lj;ijg; NghuhL
  10.09.2020 tpahod;

  Downloads : 14

  gprhrpd; fs;s mg;Ngh];jyu;fs;> fs;s jPu;f;fjuprpfs;> gh];lu;fs;...
  08.09.2020 nrt;tha;

  Downloads : 16

  ey;y gh];lUk; mtUila MLfSk;
  07.09.2020 mjpq;fs;

  Downloads : 4

  MLfSf;F thry; ehNd
  06.09.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  Nga;fspd; Ntiyahl;fs; - vtu;fis Kd; mwpe;jhNuh...
  05.09.2020 rgj;

  Downloads : 3

  fs;sg; gh];lu;fSk; fs;sg; Nghjfu;fSk;
  04.09.2020 nts;sp

  Downloads : 1

  cq;fsplj;jpy; tUfpw xUtd; NtnwhU ew;nra;jp...
  03.09.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  me;jpfpwp];Jtpd; Mtpia cila Nghyp ew;nra;jpahsu;fs;
  02.09.2020 Gjd;

  Downloads : 1

  Nghyp k\pahtpd; Mtpia cila fs;s mg;Ngh];jyu;fs;
  01.09.2020 nrt;tha;

  Downloads : 1

  gprhrpd; Nghyp ew;nra;jpahsu;fs;
  31.08.2020 jpq;fs;

  Downloads : 1

  Nghypf;fpw[];Jtpd; Mtp ,g;nghOJ Ntiy nra;fpwJ.
  30.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  ngUfpf;nfhz;L NghFk; Nghypf;fpwp];Jtpd; Mtp - 2
  29.08.2020 rgj;

  Downloads : 1

  ngUfpf;nfhz;L NghFk; Nghypf;fpwp];Jtpd; Mtp - 1
  28.08.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  27.08.2020
  27.08.2020 tpahod;

  Downloads : 1

  26.08.2020
  26.08.2020 Gjd;

  Downloads : 1

  25.08.2020
  25.08.2020 nrt;tha;

  Downloads : 1

  24.08.2020
  24.08.2020 jpq;fs;

  Downloads : 2

  23.08.2020
  23.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  22.08.2020
  22.08.2020 rgj;

  Downloads : 1

  21.08.2020
  21.08.2020 nts;sp

  Downloads : 1

  20.08.2020
  20.08.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  19.08.2020
  19.08.2020 Gjd;

  Downloads : 1

  18.08.2020
  18.08.2020 nrt;tha;

  Downloads : 1

  16.08.2020 - 2
  16.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  16.08.2020 - 1
  16.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  15.08.2020 - 2
  15.08.2020 rgj;

  Downloads : 1

  15.08.2020 - 1
  15.08.2020 rgj;

  Downloads : 1

  14.08.2020
  14.08.2020 nts;sp

  Downloads : 1

  13.08.2020
  13.08.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  ierpahf;$l;lk; mjpcau;e;j Njtdpd; fl;lisfis Gwf;fzpj;jhu;fs;
  12.08.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  ke;jputhj nrgj;jpd; nrhw;fis cilf;Fk; tpjk;
  12.08.2020 Gjd;

  Downloads : 5

  fpwp];jt ke;jputhjpfs; ,d;W Vuhsk; - 2
  11.08.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  fpwp];jt ke;jputhjpfs; ,d;W Vuhsk; !
  10.08.2020 jpq;fs;

  Downloads : 12

  09.08.2020 gFjp - 2
  09.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 7

  09.08.2020 gFjp - 1
  09.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 6

  08.08.2020 gFjp - 2
  08.08.2020 rgj;

  Downloads : 5

  08.08.2020 gFjp - 1
  08.08.2020 rgj;

  Downloads : 6

  cjtpahsu; MtpahapUf;fpwtu; ekJ gytPdq;fspy; ekf;F cjtpnra;fpwhu;
  07.08.2020 nts;sp

  Downloads : 7

  06.08.2020
  06.08.2020 tpahod;

  Downloads : 10

  05.08.2020 - 1
  05.08.2020 Gjd;

  Downloads : 7

  na\_MNt vd;nwd;iwf;Fk; epiyj;jpUf;fpwgbapdhNy> khwpg;Nghfhj Mrhupaj;JtKs;stuhapUf;fpwhu;.
  04.08.2020 nrt;tha;

  Downloads : 6

  ah\_MNt Mizapd;gb Mrhupauhf;fg;gl;ltu;
  03.08.2020 jpq;fs;

  Downloads : 6

  mtuJ kfd; ah\_Mtpd; %yk; kl;LNk.. Nah14:6 - 2
  02.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  mtuJ kfd; ah\_Mtpd; %yk; kl;LNk.. Nah14:6 - 1
  02.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 2

  gioa cld;gbf;ifapd; epoyhd gpujhd Mrhupau; - 2
  01.08.2020 rgj;

  Downloads : 2

  VO rigfSf;F NgRfpwtu; capu;g;gpf;Fk; Mtpahfpa na\_M - 1
  01.08.2020 rgj;

  Downloads : 2

  Mtp nrhy;fpwij fhJs;std; Nfl;ff;fltd; - 2
  31.07.2020 nts;sp

  Downloads : 1

  Mtp nrhy;fpwij fhJs;std; Nfl;ff;fltd;
  30.07.2020 tpahod;

  Downloads : 1

  28.07.2020
  28.07.2020 nrt;tha;

  Downloads : 2

  27.07.2020
  27.07.2020 jpq;fs;

  Downloads : 4

  26.07.2020 - 2
  26.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  25.07.2020 - 2
  25.07.2020 rgj;

  Downloads : 3

  25.07.2020 - 1
  25.07.2020 rgj;

  Downloads : 4

  24.07.2020
  24.07.2020 nts;sp

  Downloads : 4

  Nka;g;gUk; fz;fhzpAkhdtuplj;jpy; jpUg;gg;gl;bUf;fpwPu;fs;
  23.07.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  ,dp xU rhgKkpuhJ> NjtDk; Ml;Lf;Fl;bahdtUk; ,Uf;fpw rpq;fhrdk; mjpypUf;Fk;
  22.07.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  vd; MLfs; vd; FuYf;F nrtpnfhLf;fpwJ
  21.07.2020 nrt;tha;

  Downloads : 8

  fl;lisfs; - fpUig - rig
  20.07.2020 jpq;fs;

  Downloads : 5

  19.07.2020 - 2
  19.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  19.07.2020 - 1
  19.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  k\pahtpd; Mtp - 2
  18.07.2020 rgj;

  Downloads : 2

  ah\_M capu;g;gpf;Fk; Mtpahf rP\u;fis topelj;Jfpwtu; - 1
  18.07.2020 rgj;

  Downloads : 2

  17.07.2020
  17.07.2020 nts;sp

  Downloads : 2

  16.07.2020
  16.07.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  ah\_M nkrpahNt gupe;J NgRfpwtu; - Nuhku;8:26;8:34; vgpNu7:25; 1Nah2:1
  15.07.2020 Gjd;

  Downloads : 5

  ah\_MNt capu;g;gpf;Fk; Mtp - Njw;wuthsdha; te;jtu; mtNu. lbAk; mtUk; xd;W
  14.07.2020 nrt;tha;

  Downloads : 5

  Gjpa rpU\;b Gjpa Muk;gk;
  13.07.2020 jpq;fs;

  Downloads : 3

  2k; kD\d; capu;g;gpf;Fk; Mtp - 2
  12.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  capu;j;njOe;j ,NaRjhd; gupRj;j Mtpahdtu; - 1
  12.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  ehd;jhd; vd; iffisAk; fhy;fisAk; njhl;Lg;ghUq;fs;...
  11.07.2020 rgj;

  Downloads : 4

  cz;ikapd; Mtp
  11.07.2020 rgj;

  Downloads : 7

  NtW xUtu; - mNj rhjp> ,d;Dk; xUtu; - NtW rhjp
  10.07.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  Njtd; MtpahapUf;fpwhu;
  09.07.2020 tpahod;

  Downloads : 6

  na\_M capu;j;njOe;j Mtpahf jk;ik ntspg;gLj;jpdhu; - 7 - 12 fhl;rpfs;
  08.07.2020 Gjd;

  Downloads : 7

  vd; ,Ujaj;jpw;F xg;ghd kD\idf; fz;Nld;
  07.07.2020 nrt;tha;

  Downloads : 8

  06.07.2020
  06.07.2020 jpq;fs;

  Downloads : 5

  05.07.2020 - 2
  05.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  05.07.2020 - 1
  05.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  capu;j;njOe;j ah\_MNt gupRj;j Mtpahdtu; - 2
  04.07.2020 rgj;

  Downloads : 3

  capu;j;njOe;j ah\_MNt gupRj;j Mtpahdtu; - 1
  04.07.2020 rgj;

  Downloads : 3

  ehNd ahNt NtnwhUtUk; ,y;iy
  03.07.2020 nts;sp;

  Downloads : 3

  Njtd; MtpahapUf;fpwhu;
  02.07.2020 tpahod;

  Downloads : 4

  capu;j;njOe;j ah\_MNt gupRj;j Mtp - 1
  01.07.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  30.06.2020
  30.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  ah\_MNt gupRj;j Mtp - 1
  29.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 25

  28.06.2020 - 2
  28.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 9

  28.06.2020 - 1
  28.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 7

  NtW xU Mtpapdhy; fpwp];jtu;fs; jpir jpUg;gg;gl;lhu;fs; fp.gp.381-2
  27.06.2020 rgj;

  Downloads : 2

  fOFfSila nrl;ilfspd; Nky; Rke;J cq;fis vd;dz;ilapNy Nru;j;J...-1
  27.06.2020 rgj;

  Downloads : 3

  mtuJ Kfk; - mtuJ fuk; - tpuy; - gpurd;dk; - mtuJ Mtp vy;yhNk mtu;jhd;!
  26.06.2020 nts;sp

  Downloads : 5

  25.06.2020
  25.06.2020 tpahod;

  Downloads : 6

  24.06.2020 - 2
  24.06.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  24.06.2020 - 1
  24.06.2020 Gjd;

  Downloads : 5

  WMf; - Mtp Rthrk;> ,Ujak;> kdk;> Kfk;> gpurd;dk;
  23.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 6

  22.06.2020
  22.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 4

  21.06.2020
  21.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  21.06.2020
  21.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  ah\_Mit cd;%j;j rNfhjudhf eP mwpe;jpUf;fpwhah ? - 2
  20.06.2020 rgj;

  Downloads : 5

  A+ju;fs; Njt thu;j;ijia tpsq;fpf; nfhz;l tpjk; MokhdJ - 1
  20.06.2020 rgj;

  Downloads : 4

  19.06.2020
  19.06.2020 nts;sp

  Downloads : 4

  Do you Hate the Jews Yahshua Was a Jew and He is Returning as a JEW!
  18.06.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  18.06.2020
  18.06.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  17.06.2020
  17.06.2020 Gjd;

  Downloads : 4

  16.06.2020-I
  16.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 5

  16.06.2020-II
  16.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 4

  gprhR kpfTk; tpUk;gpaij ierpah fpwp];jtu;fs; nfhLj;jhu;fs; fp.gp - 381
  15.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 4

  Mtp vd;Dk; nrhy;ypd; mu;j;jq;fs; rpy - 1
  14.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 15

  June 14th 2020 First Day LIVE - 2
  14.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 8

  June 13th 2020 Sabbath LIVE Broadcast - Session 2
  13.06.2020 rgj;

  Downloads : 5

  June 12th 2020 Friday LIVE
  12.06.2020 nts;sp

  Downloads : 4

  June 11th 2020 Thursday LIVE
  11.06.2020 tpahod;

  Downloads : 4

  June 10th 2020 Wednesday LIVE
  10.06.2020 Gjd;

  Downloads : 5

  June 9th 2020 Tuesday LIVE
  09.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 4

  mjp cau;e;j NjtDk; mtUila kfDk; kl;LNk - 3k; Ms; ,y;iy
  08.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 6

  June 7th 2020 First Day LIVE - Session 1
  07.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 6

  jpUj;Jt Nghjid Kw;wpYk; gpionad ep&gpf;Fk; Njt thu;j;ijfs; ! - 2
  06.06.2020 rgj;

  Downloads : 3

  Njt thu;j;ijapd;gb ahUila ngau;fspy; Qhd];ehdk; nfhLg;gJ - 1
  06.06.2020 rgj;

  Downloads : 3

  ah\_Mtpd; fl;lisf;F gPw;wu;> gpypg;> gTy; Vd; fPo;g;gbatpy;iy kj; 28:19
  05.06.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  gw;gy kjq;fspypUe;J te;j tQ;rpg;ghd jpUj;Jt Nghjid fp.gp 381
  04.06.2020 tpahod;

  Downloads : 3

  June 3rd 2020 Wed LIVE Broadcast
  03.06.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  June 2nd 2020 Tue LIVE Broadcast
  02.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  mjp cau;e;j NjtDk; kfDk; 1700 tU\q;fSf;$lhf gbg;gbahf kiwf;fg;gl;lhu;fs;
  01.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 3

  ierpahtpd; jpUj;Jt Nghjid ah\_Mtpd; Nghjidf;F vjpuhdJ - 2
  31.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  31st May 2020 First Day LIVE - - Session -1
  31.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  30th May 2020 Sabbath Day LIVE Broadcast - Session 2
  30.05.2020 rgj;

  Downloads : 4

  30th May 2020 Sabbath Day LIVE Broadcast - Session 1
  30.05.2020 rgj;

  Downloads : 5

  Mjhkhfpa ah\_M capu;g;gpf;Fk; Mtpahdhu;
  29.05.2020 nts;sp

  Downloads : 12

  ru;t ty;ytuhd xNu NjtNd gupRj;j Mtp
  28.05.2020 tpahod;

  Downloads : 6

  27th May 2020 Wednesday LIVE Broadcast
  27.05.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  mjp cau;e;j NjtNd gupRj;j Mtp
  26.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 5

  NjtidAk; mtu; kfidf;Fwpj;j ntspg;gLj;JjYk; vy;yhUf;Fk; my;y !
  25.05.2020 jpq;fs;

  Downloads : 5

  me;j Neuj;jpd; Rghtk;
  24.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  23rd May 2020 Sabbath Day LIVE Broadcast - Session 1
  23.05.2020 rgj;

  Downloads : 3

  cgj;jputk; ngUFk; ,e;j cyfpy; re;Njh~k; vq;Nf ,Ue;J tuyhk;
  22.05.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  jpupj;Jt Nghjidahy; tQ;rpf;fg;gl;ltu;fspd; 3k; Ms; vd;Dk; Njtd; vq;Nf
  21.05.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  fp.gp 381y; ele;j $l;lj;jpy; kD\d; cz;lhf;fpa Njtu;fs; ! - 2
  20.05.2020 Gjd;

  Downloads : 7

  3Mk; Mshfpa gupRj;j Mtpahdtu; vd;W ,d;Wtiu miof;fg;gLgtu; ahu; ? - 1
  20.05.2020 Gjd;

  Downloads : 7

  19.19.2020
  19.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 7

  18.19.2020
  18.05.2020 jpq;fs;

  Downloads : 6

  fp.gp 381 - ierpahtpy; fpwp];jt rigfSf;Fs; GFe;j tQ;rpg;G - 2
  17.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 7

  gupRj;jk; vd;Dk; nrhy; cgNahfpf;fg;gl;l ,lq;fs; - 1
  17.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 6

  Njtd; gupRj;ju; - mtu; MtpahapUf;fpwhu; - 2
  16.05.2020 rgj;

  Downloads : 8

  Njtd; gupRj;ju; - mtu; MtpahapUf;fpwhu; - 1
  16.05.2020 rgj;

  Downloads : 9

  jd; Ntrpj;jdq;fspdhy; [hjpfisAk;> jd; #dpaj;jpdhy; [dq;fisAk;...
  15.05.2020 nts;sp

  Downloads : 6

  14.05.2020
  14.05.2020 tpahod;

  Downloads : 6

  eP tpRthrpg;gJ> cz;ik vd;gijf; Fwpj;J cWjp nfhs;fpwhah
  14.05.2020 tpahod;

  Downloads : 9

  ierPd; $l;lk; ,t;thu;j;ijfisf; ftdpahky; jq;fs; kdjpd;gb KbntLj;jhu;fs;
  13.05.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  vd;id ahUf;F rkkhf;FtPu;fs; - 2
  12.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 5

  vd;id ahUf;F rkkhf;FtPu;fs; - 1
  12.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 4

  rhuhk;rk; - mjp cau;e;j Njtd; - ru;t ty;ytu; - vd;idj; jtpu NtW ahUkpy;iy
  11.05.2020 jpq;fs;

  Downloads : 3

  Fwp nrhy;Yk; kiyg;ghk;gpd; Mtp - 2
  10.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  Fwp nrhy;Yk; kiyg;ghk;gpd; Mtp - 1
  10.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 7

  mjp cau;e;j Njtdpd; kfNd - 2
  09.05.2020 rgj;

  Downloads : 7

  mNef jk;gjpfs; ,Jtiu mwpahjJ> fUr;rpijT nfhiy - 1
  09.05.2020 rgj;

  Downloads : 7

  na\_M mjp cau;e;j Njtdpd; kfd;
  08.05.2020 nts;sp

  Downloads : 4

  mjp cau;e;j NjtidAk; mtUila kfidAk; mwptNj epj;jpa tho;T
  07.05.2020 tpahod;

  Downloads : 4

  na\_M> lbapd; - mjp cau;e;j Njtdpd; fl;lisf;F fPo;g;gbe;jhu;
  06.05.2020 Gjd;

  Downloads : 4

  na\_Mtpd; cliy rhg;gpLtnjd;why; vd;d mu;j;jk; ?
  05.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  ahiu Nehf;fp eP n[gk; gz;Zfpwha; ?
  04.05.2020 jpq;fs;

  Downloads : 4

  ngUk;ghyhd ,d;iwa fpwp];tu;fs; ahUf;F nrtpnfhLf;fpwhu;fs;
  03.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  tUj;jg;gl;L ghuk;Rik Rkf;fpwtu;fs; mwpahjJ vd;d ?
  03.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  mtu;fs; ck;Kilatu;fsha; ,Ue;jhu;fs; - 2
  02.05.2020 rgj;

  Downloads : 3

  ePq;fs; cq;fs; jfg;gd; gprhrhdtdhy; cz;lhdtu;fs;. - 1
  02.05.2020 rgj;

  Downloads : 3

  fpwp];jtu;fs; vdg;gl;l mNefUf;F jfg;gd; ,y;iy my;yJ ahnud;W njupahJ
  01.05.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  ahu; cd; jfg;gd; vd;W cdf;Fj; njupAkh
  30.04.2020 tpahod;

  Downloads : 3

  na\_M nfhz;Lte;j mjp cau;e;j Njtdpd; thu;j;ijfs;
  29.04.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  nfhLg;gijAk; n[gk;gz;ZtijAk; Fwpj;j lbapd; fl;lisfs;
  28.04.2020 nrt;tha;

  Downloads : 13

  mjp cau;e;j Njtdhfpa jkJ lbiaf;Fwpj;J na\_M $wpaitfs; - 2
  26.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 8

  mjp cau;e;j Njtdhfpa jkJ lbiaf;Fwpj;J na\_M mwptpj;jJ - 1
  26.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  ePq;fs; Nfl;Fk; thu;j;ijfs; vd;Dilajy;y - na\_M
  25.04.2020 rgj;

  Downloads : 11

  G+kpia ,USk; rdq;fis fhupUSk; %Lk;
  24.04.2020 nts;sp

  Downloads : 6

  23.04.2020
  23.04.2020 tpahod;

  Downloads : 7

  lb kfidAk;> kfd; lbiaAk; ntspg;gLj;jpdhnyhspa
  22.04.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  rpy fle;JNghd rk;gtq;fis mtjhdpf;Fk; Ntsiapy;...
  21.04.2020 nrt;tha;

  Downloads : 6

  mjp cau;e;j Njtd; kfd; na\_Mitf; Fwpj;J..
  20.04.2020 jpq;fs;

  Downloads : 6

  mjp cau;e;j Njtd; kfidf;Fwpj;J - 3
  19.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  mjp cau;e;j Njtd; kfidf;Fwpj;J - 2
  19.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  mjp cau;e;j Njtd; kfidf;Fwpj;J - 1
  19.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  ahiu eP njhOJnfhs;Sfpwha;? - 3
  18.04.2020 rgj;

  Downloads : 3

  ek;gpf;if ,y;yhky; tho;e;j ehl;fis kwthNj ! - 2
  18.04.2020 rgj;

  Downloads : 2

  ahNtia mwpfpw mwpit tpUk;GfpNwd; - 1
  18.04.2020 rgj;

  Downloads : 3

  17.04.2020
  17.04.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  fle;j tUlk; 2019y; ele;j rpy rk;gtq;fs; Njt Nfhgj;ij nfhz;L te;jpUf;Fkh?
  16.04.2020 tpahod;

  Downloads : 3

  nrhUg tzf;fk;> Mz; Gzu;r;rp ngz; Gzu;r;rp - 2
  15.04.2020 Gjd;

  Downloads : 0

  nrhUg tzf;fk;> Mz; Gzu;r;rp ngz; Gzu;r;rp - 1
  14.04.2020 nrt;tha;

  Downloads : 0

  vg;gbg;gl;l mUtUg;ghd ghtq;fs; Njt jz;lidiaf; nfhz;LtUk;
  13.04.2020 jpq;fs;

  Downloads : 12

  Vd; rpy Njrq;fs; jd; Fbfis ff;fpg; NghLfpwJ ? - 3
  12.04.2020 Kjyhk; ehs;;

  Downloads : 11

  Vd; rpy Njrq;fs; jd; Fbfis ff;fpg; NghLfpwJ ? - 2
  12.04.2020 Kjyhk; ehs;;

  Downloads : 9

  Vd; rpy Njrq;fs; jd; Fbfis ff;fpg; NghLfpwJ ? - 1
  12.04.2020 Kjyhk; ehs;;

  Downloads : 7

  Njtd; Njrq;fis epahak; jPu;g;ghuh ? - 1
  11.04.2020 rgj;

  Downloads : 7

  Njtdpy; md;ghapUf;fpNwd; vd;W nrhy;yp fl;lisf;F fPo;g;gbahjtd;. - 2
  11.04.2020 rgj;

  Downloads : 6

  Njtdpy; md;ghapUf;fpNwd; vd;W nrhy;yp fl;lisf;F fPo;g;gbahjtd;.
  11.04.2020 rgj;

  Downloads : 7

  Nltpl; uh[htpd; MSifapd; NghJ [dq;fis nfhd;w nfhs;is Neha;
  10.04.2020 nts;sp

  Downloads : 8

  xU [dhjpgjpapd; (uh[h) ghtj;jpw;fhf jz;bf;fg;gl;l [dq;fs;
  09.04.2020 tpahod;

  Downloads : 6

  mtupd; kiwT - mtu; thu;j;ij - mtiu ,ufrpakha; re;jpg;gJ - 9
  08.04.2020 Gjd;

  Downloads : 7

  mjp cau;e;j Njtdpd; kiwthd ,lk; - 9
  07.04.2020 nrt;tha;

  Downloads : 6

  ,Ue;jtUk; ,Uf;fpwtUk; ,Uf;fg;NghfpwtUk;
  06.04.2020 jpq;fs;

  Downloads : 8

  ghly;fs; 91 - naNfhth - ,Ue;jtu; - ,Uf;fpwtu; - 8
  05.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 25

  ghly;fs; 91 - naNfhth - ,Ue;jtu; - ,Uf;fpwtu; - 7
  05.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 17

  ghly;fs; 91 - naNfhth - ,Ue;jtu; - ,Uf;fpwtu; - 6
  05.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 12

  ghly;fs; 91 - ru;t ty;ytu; - 5
  04.04.2020 rgj;

  Downloads : 9

  ghly;fs; 91 - ru;t ty;ytu; - 4
  03.04.2020 nts;sp

  Downloads : 10

  ghly;fs; 91 - ru;t ty;ytu; - 3
  02.04.2020 tpahod;

  Downloads : 13

  ghly;fs; 91 - ,jp cau;e;j Njtd; - 2
  01.04.2020 Gjd;

  Downloads : 13

  ghly;fs; 91k; ghlypy; cs;s thf;Fj;jj;jq;fis ahu; cupikahf;fyhk; ? - 1
  31.03.2020 nrt;tha;

  Downloads : 20

  na~Mtpd; ntspg;gLj;jy; ,y;yhj eP mtUilatd; my;y
  29.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 10

  fw;Wf;nfhz;litfis Qhgfj;jpw;F nfhz;Ltu Ntz;Lk;
  28.03.2020 rgj;

  Downloads : 10

  Beloved In Italy, France and Spain . Word To You From Sri Lanka - Session 2
  26.03.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  Beloved In Italy, France and Spain . Word To You From Sri Lanka - Session 1
  26.03.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  26th March 2020 Thursday Live
  26.03.2020 tpahod;

  Downloads : 7

  jfg;gdhfpa Njtd; jk;Kila kfidf;Fwpj;J...
  22.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 35

  tpRthr JNuhfk; tUq;fhyq;fspyh my;yJ Kbe;jjh ? 2 njr 2:3
  21.03.2020 rgj;

  Downloads : 38

  vy;yh MtpfisAk; ek;g Ntz;lhk;. 1 Nahthd; 4:1
  15.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 24

  fp.gp 325y; ierpah gl;lzj;jpy; fpwp];jtu;fisj; jhf;fpa nfhs;is Neha;
  14.03.2020 rgj;

  Downloads : 22

  Njtidf; Fwpj;J vOjg;gl;l Njt thu;j;ij $WtJ vd;d ?
  08.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 25

  ru;t ty;yik cs;s Njtd; jk;ikf; Fwpj;J vd;d $wpdhu; ?
  07.03.2020 rgj;

  Downloads : 17

  fp.gp 381y; Muk;gpj;j jpupj;Jt Nghjid Njt thu;j;ijf;F vjpuhdJ
  01.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 40

  jpupj;Jtk; vd;Dk; Gw[hjpfspd; tQ;rpg;ghd Nghjid.
  29.02.2020 rgj;

  Downloads : 41

  na\_Mitg; gpd;nry;tJ vd;why;> mjd; mu;j;jk; vd;d ? - 2 - Conclusion
  23.02.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 25

  na\_Mitg; gpd;nry;tJ vd;why;> mjd; mu;j;jk; vd;d ?
  22.02.2020 rgj;

  Downloads : 19

  gFjp - 1 - rhl;rp
  22.02.2020 rgj;

  Downloads : 12

  vg;nghOJk; ed;wpAs;stdhapU - gFjp - 2 by Sis Eunice
  22.02.2020 rgj;

  Downloads : 13

  ,utpy; re;jpf;f tUk; Nga;fisf; Fwpj;j FWfpa vr;rupg;G - gFjp - 3
  22.02.2020 rgj;

  Downloads : 9

  gupRj;j Mtpiag;Nghy; ebf;Fk; vNgrpau; 2 ,d; Ngapd; Mtp - 2
  16.02.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 23

  gupRj;j Mtpiag;Nghy; ebf;Fk; vNgrpau; 2 ,d; Ngapd; Mtp
  15.02.2020 rgj;

  Downloads : 20

  Njt thuj;ij mtu; nfhLj;j czT - fPo;g;gbAk; NghJ eP mijr; rhg;gpLfpwha;.
  09.02.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 16

  thuj;ijf;F fPo;g;gbtNj na\_M nrhd;d rhg;ghL - 2
  08.02.2020 rgj;

  Downloads : 7

  thuj;ijf;F fPo;g;gbtNj na\_M nrhd;d rhg;ghL - 1
  08.02.2020 rgj;

  Downloads : 30

  vd; rijiar; rhg;gpl;L> vd; ,uj;jj;ij Fbf;fhjtDf;F..... - 2
  02.02.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 22

  vd; rijiar; rhg;gpl;L> vd; ,uj;jj;ij Fbf;fhjtDf;F..... - 1
  01.02.2020 rgj;

  Downloads : 24

  tho;f;ifapd; Nehf;fk; njupahky; [Ptpg;gJ gupjhgk;.... by Sis Edna
  01.02.2020 rgj;

  Downloads : 29

  tho;f;ifapd; Nehf;fk; njupahky; [Ptpg;gJ gupjhgk;.... by Sis Mowriyah
  01.02.2020 rgj;

  Downloads : 11

  thdj;jpypUe;J ,wq;fp te;j rhg;ghL ehNd ! - 2
  26.01.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 40

  thdj;jpypUe;J ,wq;fp te;j rhg;ghL ehNd ! - 1
  25.01.2020 rgj;

  Downloads : 27

  eP gpwe;jjd; Nehf;fj;ij mwpthah ? by Sis Lillian
  25.01.2020 rgj;

  Downloads : 30

  cd; tho;f;ifapd; miog;Gf;F vg;nghOjhtJ gjpy; nfhLj;jhah ? by Sis Eunice
  25.01.2020 rgj;

  Downloads : 23

  vy;yhtw;iwAk; tpl;L te;NjhNk.... vq;fSf;F vd;d fpilf;Fk; ?
  19.01.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 36

  na\_Mtpd; gpd;nry;y epge;jidfs;
  18.01.2020 rgj;

  Downloads : 42

  eP gpwe;j Nehf;fk; epiwNtw na\_Mitg; gpd;gw;wj;jhd; Ntz;Lk;
  12.01.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 73

  vd;idg; gpd;nry;...... ,e;jf; fl;lisf;Ff; fPo;g;gbe;jhah ?
  11.01.2020 rgj;

  Downloads : 26

  ahu; na\_Mtpy; md;ghapUf;fpwhu;fs; ?
  05.01.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 23

  mtiu mwpe;jpUf;fpNwd; vd;W nrhy;ypAk; mtu; fl;lisfSf;F fPo;g;gbahjtd;....
  04.01.2020 rgj;

  Downloads : 18