Word of Power Ministries

Previously Streamed Messages (Edited) on Radio

 • fpwp];jt ke;jputhjpfs; ,d;W Vuhsk; !
  10.08.2020 jpq;fs;

  Downloads : 6

  09.08.2020 gFjp - 2
  09.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  09.08.2020 gFjp - 1
  09.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  08.08.2020 gFjp - 2
  08.08.2020 rgj;

  Downloads : 4

  08.08.2020 gFjp - 1
  08.08.2020 rgj;

  Downloads : 5

  cjtpahsu; MtpahapUf;fpwtu; ekJ gytPdq;fspy; ekf;F cjtpnra;fpwhu;
  07.08.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  06.08.2020
  06.08.2020 tpahod;

  Downloads : 6

  05.08.2020 - 1
  05.08.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  na\_MNt vd;nwd;iwf;Fk; epiyj;jpUf;fpwgbapdhNy> khwpg;Nghfhj Mrhupaj;JtKs;stuhapUf;fpwhu;.
  04.08.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  ah\_MNt Mizapd;gb Mrhupauhf;fg;gl;ltu;
  03.08.2020 jpq;fs;

  Downloads : 3

  mtuJ kfd; ah\_Mtpd; %yk; kl;LNk.. Nah14:6 - 2
  02.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 2

  mtuJ kfd; ah\_Mtpd; %yk; kl;LNk.. Nah14:6 - 1
  02.08.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 1

  gioa cld;gbf;ifapd; epoyhd gpujhd Mrhupau; - 2
  01.08.2020 rgj;

  Downloads : 1

  VO rigfSf;F NgRfpwtu; capu;g;gpf;Fk; Mtpahfpa na\_M - 1
  01.08.2020 rgj;

  Downloads : 1

  Mtp nrhy;fpwij fhJs;std; Nfl;ff;fltd; - 2
  31.07.2020 nts;sp

  Downloads : 1

  Mtp nrhy;fpwij fhJs;std; Nfl;ff;fltd;
  30.07.2020 tpahod;

  Downloads : 1

  28.07.2020
  28.07.2020 nrt;tha;

  Downloads : 2

  27.07.2020
  27.07.2020 jpq;fs;

  Downloads : 4

  26.07.2020 - 2
  26.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  25.07.2020 - 2
  25.07.2020 rgj;

  Downloads : 3

  25.07.2020 - 1
  25.07.2020 rgj;

  Downloads : 4

  24.07.2020
  24.07.2020 nts;sp

  Downloads : 4

  Nka;g;gUk; fz;fhzpAkhdtuplj;jpy; jpUg;gg;gl;bUf;fpwPu;fs;
  23.07.2020 tpahod;

  Downloads : 4

  ,dp xU rhgKkpuhJ> NjtDk; Ml;Lf;Fl;bahdtUk; ,Uf;fpw rpq;fhrdk; mjpypUf;Fk;
  22.07.2020 Gjd;

  Downloads : 5

  vd; MLfs; vd; FuYf;F nrtpnfhLf;fpwJ
  21.07.2020 nrt;tha;

  Downloads : 7

  fl;lisfs; - fpUig - rig
  20.07.2020 jpq;fs;

  Downloads : 5

  19.07.2020 - 2
  19.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  19.07.2020 - 1
  19.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  k\pahtpd; Mtp - 2
  18.07.2020 rgj;

  Downloads : 1

  ah\_M capu;g;gpf;Fk; Mtpahf rP\u;fis topelj;Jfpwtu; - 1
  18.07.2020 rgj;

  Downloads : 1

  17.07.2020
  17.07.2020 nts;sp

  Downloads : 1

  16.07.2020
  16.07.2020 tpahod;

  Downloads : 1

  ah\_M nkrpahNt gupe;J NgRfpwtu; - Nuhku;8:26;8:34; vgpNu7:25; 1Nah2:1
  15.07.2020 Gjd;

  Downloads : 4

  ah\_MNt capu;g;gpf;Fk; Mtp - Njw;wuthsdha; te;jtu; mtNu. lbAk; mtUk; xd;W
  14.07.2020 nrt;tha;

  Downloads : 5

  Gjpa rpU\;b Gjpa Muk;gk;
  13.07.2020 jpq;fs;

  Downloads : 2

  2k; kD\d; capu;g;gpf;Fk; Mtp - 2
  12.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  capu;j;njOe;j ,NaRjhd; gupRj;j Mtpahdtu; - 1
  12.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  ehd;jhd; vd; iffisAk; fhy;fisAk; njhl;Lg;ghUq;fs;...
  11.07.2020 rgj;

  Downloads : 3

  cz;ikapd; Mtp
  11.07.2020 rgj;

  Downloads : 2

  NtW xUtu; - mNj rhjp> ,d;Dk; xUtu; - NtW rhjp
  10.07.2020 nts;sp

  Downloads : 2

  Njtd; MtpahapUf;fpwhu;
  09.07.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  na\_M capu;j;njOe;j Mtpahf jk;ik ntspg;gLj;jpdhu; - 7 - 12 fhl;rpfs;
  08.07.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  vd; ,Ujaj;jpw;F xg;ghd kD\idf; fz;Nld;
  07.07.2020 nrt;tha;

  Downloads : 7

  06.07.2020
  06.07.2020 jpq;fs;

  Downloads : 4

  05.07.2020 - 2
  05.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  05.07.2020 - 1
  05.07.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  capu;j;njOe;j ah\_MNt gupRj;j Mtpahdtu; - 2
  04.07.2020 rgj;

  Downloads : 2

  capu;j;njOe;j ah\_MNt gupRj;j Mtpahdtu; - 1
  04.07.2020 rgj;

  Downloads : 2

  ehNd ahNt NtnwhUtUk; ,y;iy
  03.07.2020 nts;sp;

  Downloads : 2

  Njtd; MtpahapUf;fpwhu;
  02.07.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  capu;j;njOe;j ah\_MNt gupRj;j Mtp - 1
  01.07.2020 Gjd;

  Downloads : 2

  30.06.2020
  30.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 2

  ah\_MNt gupRj;j Mtp - 1
  29.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 24

  28.06.2020 - 2
  28.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 8

  28.06.2020 - 1
  28.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 6

  NtW xU Mtpapdhy; fpwp];jtu;fs; jpir jpUg;gg;gl;lhu;fs; fp.gp.381-2
  27.06.2020 rgj;

  Downloads : 1

  fOFfSila nrl;ilfspd; Nky; Rke;J cq;fis vd;dz;ilapNy Nru;j;J...-1
  27.06.2020 rgj;

  Downloads : 1

  mtuJ Kfk; - mtuJ fuk; - tpuy; - gpurd;dk; - mtuJ Mtp vy;yhNk mtu;jhd;!
  26.06.2020 nts;sp

  Downloads : 4

  25.06.2020
  25.06.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  24.06.2020 - 2
  24.06.2020 Gjd;

  Downloads : 5

  24.06.2020 - 1
  24.06.2020 Gjd;

  Downloads : 4

  WMf; - Mtp Rthrk;> ,Ujak;> kdk;> Kfk;> gpurd;dk;
  23.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 5

  22.06.2020
  22.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 3

  21.06.2020
  21.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  21.06.2020
  21.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  ah\_Mit cd;%j;j rNfhjudhf eP mwpe;jpUf;fpwhah ? - 2
  20.06.2020 rgj;

  Downloads : 3

  A+ju;fs; Njt thu;j;ijia tpsq;fpf; nfhz;l tpjk; MokhdJ - 1
  20.06.2020 rgj;

  Downloads : 4

  19.06.2020
  19.06.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  Do you Hate the Jews Yahshua Was a Jew and He is Returning as a JEW!
  18.06.2020 tpahod;

  Downloads : 1

  18.06.2020
  18.06.2020 tpahod;

  Downloads : 4

  17.06.2020
  17.06.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  16.06.2020-I
  16.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  16.06.2020-II
  16.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  gprhR kpfTk; tpUk;gpaij ierpah fpwp];jtu;fs; nfhLj;jhu;fs; fp.gp - 381
  15.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 3

  Mtp vd;Dk; nrhy;ypd; mu;j;jq;fs; rpy - 1
  14.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 14

  June 14th 2020 First Day LIVE - 2
  14.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 7

  June 13th 2020 Sabbath LIVE Broadcast - Session 2
  13.06.2020 rgj;

  Downloads : 4

  June 12th 2020 Friday LIVE
  12.06.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  June 11th 2020 Thursday LIVE
  11.06.2020 tpahod;

  Downloads : 3

  June 10th 2020 Wednesday LIVE
  10.06.2020 Gjd;

  Downloads : 4

  June 9th 2020 Tuesday LIVE
  09.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  mjp cau;e;j NjtDk; mtUila kfDk; kl;LNk - 3k; Ms; ,y;iy
  08.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 5

  June 7th 2020 First Day LIVE - Session 1
  07.06.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  jpUj;Jt Nghjid Kw;wpYk; gpionad ep&gpf;Fk; Njt thu;j;ijfs; ! - 2
  06.06.2020 rgj;

  Downloads : 2

  Njt thu;j;ijapd;gb ahUila ngau;fspy; Qhd];ehdk; nfhLg;gJ - 1
  06.06.2020 rgj;

  Downloads : 2

  ah\_Mtpd; fl;lisf;F gPw;wu;> gpypg;> gTy; Vd; fPo;g;gbatpy;iy kj; 28:19
  05.06.2020 nts;sp

  Downloads : 2

  gw;gy kjq;fspypUe;J te;j tQ;rpg;ghd jpUj;Jt Nghjid fp.gp 381
  04.06.2020 tpahod;

  Downloads : 2

  June 3rd 2020 Wed LIVE Broadcast
  03.06.2020 Gjd;

  Downloads : 2

  June 2nd 2020 Tue LIVE Broadcast
  02.06.2020 nrt;tha;

  Downloads : 2

  mjp cau;e;j NjtDk; kfDk; 1700 tU\q;fSf;$lhf gbg;gbahf kiwf;fg;gl;lhu;fs;
  01.06.2020 jpq;fs;

  Downloads : 2

  ierpahtpd; jpUj;Jt Nghjid ah\_Mtpd; Nghjidf;F vjpuhdJ - 2
  31.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 2

  31st May 2020 First Day LIVE - - Session -1
  31.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  30th May 2020 Sabbath Day LIVE Broadcast - Session 2
  30.05.2020 rgj;

  Downloads : 3

  30th May 2020 Sabbath Day LIVE Broadcast - Session 1
  30.05.2020 rgj;

  Downloads : 4

  Mjhkhfpa ah\_M capu;g;gpf;Fk; Mtpahdhu;
  29.05.2020 nts;sp

  Downloads : 11

  ru;t ty;ytuhd xNu NjtNd gupRj;j Mtp
  28.05.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  27th May 2020 Wednesday LIVE Broadcast
  27.05.2020 Gjd;

  Downloads : 2

  mjp cau;e;j NjtNd gupRj;j Mtp
  26.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 4

  NjtidAk; mtu; kfidf;Fwpj;j ntspg;gLj;JjYk; vy;yhUf;Fk; my;y !
  25.05.2020 jpq;fs;

  Downloads : 4

  me;j Neuj;jpd; Rghtk;
  24.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 2

  23rd May 2020 Sabbath Day LIVE Broadcast - Session 1
  23.05.2020 rgj;

  Downloads : 2

  cgj;jputk; ngUFk; ,e;j cyfpy; re;Njh~k; vq;Nf ,Ue;J tuyhk;
  22.05.2020 nts;sp

  Downloads : 2

  jpupj;Jt Nghjidahy; tQ;rpf;fg;gl;ltu;fspd; 3k; Ms; vd;Dk; Njtd; vq;Nf
  21.05.2020 tpahod;

  Downloads : 1

  fp.gp 381y; ele;j $l;lj;jpy; kD\d; cz;lhf;fpa Njtu;fs; ! - 2
  20.05.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  3Mk; Mshfpa gupRj;j Mtpahdtu; vd;W ,d;Wtiu miof;fg;gLgtu; ahu; ? - 1
  20.05.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  19.19.2020
  19.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 6

  18.19.2020
  18.05.2020 jpq;fs;

  Downloads : 5

  fp.gp 381 - ierpahtpy; fpwp];jt rigfSf;Fs; GFe;j tQ;rpg;G - 2
  17.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 6

  gupRj;jk; vd;Dk; nrhy; cgNahfpf;fg;gl;l ,lq;fs; - 1
  17.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  Njtd; gupRj;ju; - mtu; MtpahapUf;fpwhu; - 2
  16.05.2020 rgj;

  Downloads : 7

  Njtd; gupRj;ju; - mtu; MtpahapUf;fpwhu; - 1
  16.05.2020 rgj;

  Downloads : 8

  jd; Ntrpj;jdq;fspdhy; [hjpfisAk;> jd; #dpaj;jpdhy; [dq;fisAk;...
  15.05.2020 nts;sp

  Downloads : 4

  14.05.2020
  14.05.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  eP tpRthrpg;gJ> cz;ik vd;gijf; Fwpj;J cWjp nfhs;fpwhah
  14.05.2020 tpahod;

  Downloads : 8

  ierPd; $l;lk; ,t;thu;j;ijfisf; ftdpahky; jq;fs; kdjpd;gb KbntLj;jhu;fs;
  13.05.2020 Gjd;

  Downloads : 5

  vd;id ahUf;F rkkhf;FtPu;fs; - 2
  12.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 4

  vd;id ahUf;F rkkhf;FtPu;fs; - 1
  12.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 3

  rhuhk;rk; - mjp cau;e;j Njtd; - ru;t ty;ytu; - vd;idj; jtpu NtW ahUkpy;iy
  11.05.2020 jpq;fs;

  Downloads : 2

  Fwp nrhy;Yk; kiyg;ghk;gpd; Mtp - 2
  10.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  Fwp nrhy;Yk; kiyg;ghk;gpd; Mtp - 1
  10.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 6

  mjp cau;e;j Njtdpd; kfNd - 2
  09.05.2020 rgj;

  Downloads : 6

  mNef jk;gjpfs; ,Jtiu mwpahjJ> fUr;rpijT nfhiy - 1
  09.05.2020 rgj;

  Downloads : 6

  na\_M mjp cau;e;j Njtdpd; kfd;
  08.05.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  mjp cau;e;j NjtidAk; mtUila kfidAk; mwptNj epj;jpa tho;T
  07.05.2020 tpahod;

  Downloads : 3

  na\_M> lbapd; - mjp cau;e;j Njtdpd; fl;lisf;F fPo;g;gbe;jhu;
  06.05.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  na\_Mtpd; cliy rhg;gpLtnjd;why; vd;d mu;j;jk; ?
  05.05.2020 nrt;tha;

  Downloads : 2

  ahiu Nehf;fp eP n[gk; gz;Zfpwha; ?
  04.05.2020 jpq;fs;

  Downloads : 3

  ngUk;ghyhd ,d;iwa fpwp];tu;fs; ahUf;F nrtpnfhLf;fpwhu;fs;
  03.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  tUj;jg;gl;L ghuk;Rik Rkf;fpwtu;fs; mwpahjJ vd;d ?
  03.05.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 3

  mtu;fs; ck;Kilatu;fsha; ,Ue;jhu;fs; - 2
  02.05.2020 rgj;

  Downloads : 3

  ePq;fs; cq;fs; jfg;gd; gprhrhdtdhy; cz;lhdtu;fs;. - 1
  02.05.2020 rgj;

  Downloads : 3

  fpwp];jtu;fs; vdg;gl;l mNefUf;F jfg;gd; ,y;iy my;yJ ahnud;W njupahJ
  01.05.2020 nts;sp

  Downloads : 3

  ahu; cd; jfg;gd; vd;W cdf;Fj; njupAkh
  30.04.2020 tpahod;

  Downloads : 3

  na\_M nfhz;Lte;j mjp cau;e;j Njtdpd; thu;j;ijfs;
  29.04.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  nfhLg;gijAk; n[gk;gz;ZtijAk; Fwpj;j lbapd; fl;lisfs;
  28.04.2020 nrt;tha;

  Downloads : 13

  mjp cau;e;j Njtdhfpa jkJ lbiaf;Fwpj;J na\_M $wpaitfs; - 2
  26.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 8

  mjp cau;e;j Njtdhfpa jkJ lbiaf;Fwpj;J na\_M mwptpj;jJ - 1
  26.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  ePq;fs; Nfl;Fk; thu;j;ijfs; vd;Dilajy;y - na\_M
  25.04.2020 rgj;

  Downloads : 11

  G+kpia ,USk; rdq;fis fhupUSk; %Lk;
  24.04.2020 nts;sp

  Downloads : 6

  23.04.2020
  23.04.2020 tpahod;

  Downloads : 7

  lb kfidAk;> kfd; lbiaAk; ntspg;gLj;jpdhnyhspa
  22.04.2020 Gjd;

  Downloads : 6

  rpy fle;JNghd rk;gtq;fis mtjhdpf;Fk; Ntsiapy;...
  21.04.2020 nrt;tha;

  Downloads : 6

  mjp cau;e;j Njtd; kfd; na\_Mitf; Fwpj;J..
  20.04.2020 jpq;fs;

  Downloads : 6

  mjp cau;e;j Njtd; kfidf;Fwpj;J - 3
  19.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  mjp cau;e;j Njtd; kfidf;Fwpj;J - 2
  19.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 4

  mjp cau;e;j Njtd; kfidf;Fwpj;J - 1
  19.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 5

  ahiu eP njhOJnfhs;Sfpwha;? - 3
  18.04.2020 rgj;

  Downloads : 3

  ek;gpf;if ,y;yhky; tho;e;j ehl;fis kwthNj ! - 2
  18.04.2020 rgj;

  Downloads : 2

  ahNtia mwpfpw mwpit tpUk;GfpNwd; - 1
  18.04.2020 rgj;

  Downloads : 3

  17.04.2020
  17.04.2020 Gjd;

  Downloads : 3

  fle;j tUlk; 2019y; ele;j rpy rk;gtq;fs; Njt Nfhgj;ij nfhz;L te;jpUf;Fkh?
  16.04.2020 tpahod;

  Downloads : 3

  nrhUg tzf;fk;> Mz; Gzu;r;rp ngz; Gzu;r;rp - 2
  15.04.2020 Gjd;

  Downloads : 0

  nrhUg tzf;fk;> Mz; Gzu;r;rp ngz; Gzu;r;rp - 1
  14.04.2020 nrt;tha;

  Downloads : 0

  vg;gbg;gl;l mUtUg;ghd ghtq;fs; Njt jz;lidiaf; nfhz;LtUk;
  13.04.2020 jpq;fs;

  Downloads : 12

  Vd; rpy Njrq;fs; jd; Fbfis ff;fpg; NghLfpwJ ? - 3
  12.04.2020 Kjyhk; ehs;;

  Downloads : 11

  Vd; rpy Njrq;fs; jd; Fbfis ff;fpg; NghLfpwJ ? - 2
  12.04.2020 Kjyhk; ehs;;

  Downloads : 9

  Vd; rpy Njrq;fs; jd; Fbfis ff;fpg; NghLfpwJ ? - 1
  12.04.2020 Kjyhk; ehs;;

  Downloads : 7

  Njtd; Njrq;fis epahak; jPu;g;ghuh ? - 1
  11.04.2020 rgj;

  Downloads : 7

  Njtdpy; md;ghapUf;fpNwd; vd;W nrhy;yp fl;lisf;F fPo;g;gbahjtd;. - 2
  11.04.2020 rgj;

  Downloads : 6

  Njtdpy; md;ghapUf;fpNwd; vd;W nrhy;yp fl;lisf;F fPo;g;gbahjtd;.
  11.04.2020 rgj;

  Downloads : 7

  Nltpl; uh[htpd; MSifapd; NghJ [dq;fis nfhd;w nfhs;is Neha;
  10.04.2020 nts;sp

  Downloads : 8

  xU [dhjpgjpapd; (uh[h) ghtj;jpw;fhf jz;bf;fg;gl;l [dq;fs;
  09.04.2020 tpahod;

  Downloads : 6

  mtupd; kiwT - mtu; thu;j;ij - mtiu ,ufrpakha; re;jpg;gJ - 9
  08.04.2020 Gjd;

  Downloads : 7

  mjp cau;e;j Njtdpd; kiwthd ,lk; - 9
  07.04.2020 nrt;tha;

  Downloads : 6

  ,Ue;jtUk; ,Uf;fpwtUk; ,Uf;fg;NghfpwtUk;
  06.04.2020 jpq;fs;

  Downloads : 8

  ghly;fs; 91 - naNfhth - ,Ue;jtu; - ,Uf;fpwtu; - 8
  05.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 21

  ghly;fs; 91 - naNfhth - ,Ue;jtu; - ,Uf;fpwtu; - 7
  05.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 17

  ghly;fs; 91 - naNfhth - ,Ue;jtu; - ,Uf;fpwtu; - 6
  05.04.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 12

  ghly;fs; 91 - ru;t ty;ytu; - 5
  04.04.2020 rgj;

  Downloads : 9

  ghly;fs; 91 - ru;t ty;ytu; - 4
  03.04.2020 nts;sp

  Downloads : 10

  ghly;fs; 91 - ru;t ty;ytu; - 3
  02.04.2020 tpahod;

  Downloads : 13

  ghly;fs; 91 - ,jp cau;e;j Njtd; - 2
  01.04.2020 Gjd;

  Downloads : 13

  ghly;fs; 91k; ghlypy; cs;s thf;Fj;jj;jq;fis ahu; cupikahf;fyhk; ? - 1
  31.03.2020 nrt;tha;

  Downloads : 18

  na~Mtpd; ntspg;gLj;jy; ,y;yhj eP mtUilatd; my;y
  29.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 8

  fw;Wf;nfhz;litfis Qhgfj;jpw;F nfhz;Ltu Ntz;Lk;
  28.03.2020 rgj;

  Downloads : 8

  Beloved In Italy, France and Spain . Word To You From Sri Lanka - Session 2
  26.03.2020 tpahod;

  Downloads : 4

  Beloved In Italy, France and Spain . Word To You From Sri Lanka - Session 1
  26.03.2020 tpahod;

  Downloads : 4

  26th March 2020 Thursday Live
  26.03.2020 tpahod;

  Downloads : 5

  jfg;gdhfpa Njtd; jk;Kila kfidf;Fwpj;J...
  22.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 33

  tpRthr JNuhfk; tUq;fhyq;fspyh my;yJ Kbe;jjh ? 2 njr 2:3
  21.03.2020 rgj;

  Downloads : 35

  vy;yh MtpfisAk; ek;g Ntz;lhk;. 1 Nahthd; 4:1
  15.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 22

  fp.gp 325y; ierpah gl;lzj;jpy; fpwp];jtu;fisj; jhf;fpa nfhs;is Neha;
  14.03.2020 rgj;

  Downloads : 20

  Njtidf; Fwpj;J vOjg;gl;l Njt thu;j;ij $WtJ vd;d ?
  08.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 23

  ru;t ty;yik cs;s Njtd; jk;ikf; Fwpj;J vd;d $wpdhu; ?
  07.03.2020 rgj;

  Downloads : 13

  fp.gp 381y; Muk;gpj;j jpupj;Jt Nghjid Njt thu;j;ijf;F vjpuhdJ
  01.03.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 38

  jpupj;Jtk; vd;Dk; Gw[hjpfspd; tQ;rpg;ghd Nghjid.
  29.02.2020 rgj;

  Downloads : 41

  na\_Mitg; gpd;nry;tJ vd;why;> mjd; mu;j;jk; vd;d ? - 2 - Conclusion
  23.02.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 25

  na\_Mitg; gpd;nry;tJ vd;why;> mjd; mu;j;jk; vd;d ?
  22.02.2020 rgj;

  Downloads : 19

  gFjp - 1 - rhl;rp
  22.02.2020 rgj;

  Downloads : 12

  vg;nghOJk; ed;wpAs;stdhapU - gFjp - 2 by Sis Eunice
  22.02.2020 rgj;

  Downloads : 13

  ,utpy; re;jpf;f tUk; Nga;fisf; Fwpj;j FWfpa vr;rupg;G - gFjp - 3
  22.02.2020 rgj;

  Downloads : 9

  gupRj;j Mtpiag;Nghy; ebf;Fk; vNgrpau; 2 ,d; Ngapd; Mtp - 2
  16.02.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 23

  gupRj;j Mtpiag;Nghy; ebf;Fk; vNgrpau; 2 ,d; Ngapd; Mtp
  15.02.2020 rgj;

  Downloads : 20

  Njt thuj;ij mtu; nfhLj;j czT - fPo;g;gbAk; NghJ eP mijr; rhg;gpLfpwha;.
  09.02.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 16

  thuj;ijf;F fPo;g;gbtNj na\_M nrhd;d rhg;ghL - 2
  08.02.2020 rgj;

  Downloads : 7

  thuj;ijf;F fPo;g;gbtNj na\_M nrhd;d rhg;ghL - 1
  08.02.2020 rgj;

  Downloads : 30

  vd; rijiar; rhg;gpl;L> vd; ,uj;jj;ij Fbf;fhjtDf;F..... - 2
  02.02.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 22

  vd; rijiar; rhg;gpl;L> vd; ,uj;jj;ij Fbf;fhjtDf;F..... - 1
  01.02.2020 rgj;

  Downloads : 24

  tho;f;ifapd; Nehf;fk; njupahky; [Ptpg;gJ gupjhgk;.... by Sis Edna
  01.02.2020 rgj;

  Downloads : 20

  tho;f;ifapd; Nehf;fk; njupahky; [Ptpg;gJ gupjhgk;.... by Sis Mowriyah
  01.02.2020 rgj;

  Downloads : 9

  thdj;jpypUe;J ,wq;fp te;j rhg;ghL ehNd ! - 2
  26.01.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 40

  thdj;jpypUe;J ,wq;fp te;j rhg;ghL ehNd ! - 1
  25.01.2020 rgj;

  Downloads : 27

  eP gpwe;jjd; Nehf;fj;ij mwpthah ? by Sis Lillian
  25.01.2020 rgj;

  Downloads : 22

  cd; tho;f;ifapd; miog;Gf;F vg;nghOjhtJ gjpy; nfhLj;jhah ? by Sis Eunice
  25.01.2020 rgj;

  Downloads : 22

  vy;yhtw;iwAk; tpl;L te;NjhNk.... vq;fSf;F vd;d fpilf;Fk; ?
  19.01.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 36

  na\_Mtpd; gpd;nry;y epge;jidfs;
  18.01.2020 rgj;

  Downloads : 40

  eP gpwe;j Nehf;fk; epiwNtw na\_Mitg; gpd;gw;wj;jhd; Ntz;Lk;
  12.01.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 70

  vd;idg; gpd;nry;...... ,e;jf; fl;lisf;Ff; fPo;g;gbe;jhah ?
  11.01.2020 rgj;

  Downloads : 25

  ahu; na\_Mtpy; md;ghapUf;fpwhu;fs; ?
  05.01.2020 Kjyhk; ehs;

  Downloads : 22

  mtiu mwpe;jpUf;fpNwd; vd;W nrhy;ypAk; mtu; fl;lisfSf;F fPo;g;gbahjtd;....
  04.01.2020 rgj;

  Downloads : 17