බලවත් වචනය

ඉශ්‍රෙයෙල් දේශය සදහා යාච්ඤා කිරීම

hdfjs fj;g is;ayersuos ta jeiau wyla jkafkh Tn Tfns jpkfhka lS mrsos bfY%fh,a ckhka is;ayefrkak;a hdfjs jsiska oeuq jeiau Tnu wylalrk f,i hdCod lruq ^1fldras 3(14&

hdfjs ke.sg iSfhdkag lreKdlrkafkh Bg wkqlusmd l< hq;= ld,h oekah. tfiah kshu ld,h meusK ;sfns ta ojia fus ojiah. Tn bfY%fh,ag wkqlusmd lrk ld,ho ta ioyd kshu fjs,djo meusK we; Tn lsjs mrsos lrkak. ^.S;dj,sh 102(13&

bfY%fh,ajreka jsisfrjq hdfjs Tjqka /ialr tfXrd ;udf.a ;udf.a /< wdrlaIdlrkakdla fuka Tjqka wdrlaId lrkafkh.hdfjs jsisrs .sh hqodjreka Tnf.a ie,eiau bosrsmsg weo .kak. ^fhfrushd 31(10&

iSfhdkag oafjsIlrk ish,af,da ,cacd js wdmiq yrjkq ,n;ajd jy, msg yg .kakd ;DK fuka fj;ajd th jefXkag fmr jshළිhkafkh.fufia bfY%fh,ajrekag jsreoaOjkakka yg tfiu lr;ajd ^.s;dj,sh 129(5-6&

bfY%fh,ajrekag jsreoaOj l:d lrk whg;a fik. /iajkakka wh fNao lr Tjqkag jskdYlrkak bfY%fh,ajrekaf.a foaj ie,eiaug jsreoaOj fndre wd.uo jeros .=reWmfoaYo bIag fkdjk mrsos lrkak ^.S;dj,sh 55( 9&

bfY%fh,a msg ls%hdlrk wd.u lshk n,fldgqjo wyxldrlu n,fldgqjo fhIqjdf.a kdufhka uu lXkjd. ^.S;dj,sh 125(3&

hdfjs wm u.ska hqodjre Tfns fma%uho Tfns ie,eiauo oek .eksu msksi lrkak ^1 iduqfjs,a 12(22&

hdfjs bfY%fh,ajrekag jsreoaOj Brdla, Brdka,f,nfkdka,Bcsma;=j," t;sfhdamshdj" iSrshd ijqoswrdnshdj" iqXdk" ;=rals" ,snshdj" hk rgj,a lrk uka;%kh ksrra:l lr hdfjs bfY%fh,a foaYhg ;nd we;s ie,eiau bYaglrkak ^.S;dj,sh 33(10&

bfY%fh,ajrekag hdfjs fm%auho lreKdjo fmkajkak.Tjqkajf.a wefia l¿",.rejdj fuka ud rlaIdl< uekj.Tjqkaj fld,a,lkakdjq oqIaghkaf.kao Tjqka irK.kakjqka jsreoaOldrhkaf.ka i.jd.; uekj. ^.S;dj,sh 17(7-9&

bfY%fh,a foaYhg jsreoaOj jsreoaOldrhka ke.sgs Tjqkaf. Woyi bfY%fh,a msg wejs¿Kq l, hdfjsf.a .sjsiqu fmdfrdkaoqj isysfldg Tjqka iu.fkdisgshd kus Tjqka jskdYlr we;.hdfjs Tjqkaf.a o;a j,g wm f.doqre fldg kqoqkakdg ia;=;s ^.S;dj,sh 124(1-6&

cd;ska w;frys flf,ys ;sfnkakdjq kqU,d jsiska Tjqka w;frys fl,yqjdjq udf. uy;a kduh jsY=oaOlrkafkus.ud jsY=oaO nj kqU,d lrKfldgf.k cd;skaf.a weia yuqfhys fmfkk l, ud hdfjs nj oek.kakjd we;ehs hdfjs lshkafkh uu cd;ska w;frka kqU,d /f.k ish,q foaYj,ska kqT,d /ialr kqT,df.au rgg f.fkkafkus.kqU,d msrsisoqjk f,i uu kqU,d flfrys msrsisoq osh biskafkus kqU,df.a ish,q wmjs;%lus j,skao kqU,df.a ish,q foajremj,skao kqU,d msrsis|qlrkafkus uu w,q;a is;la kqU,dg os w,q;a wd;auhla kqU,d ;=< ;nd kqU,df.a udxifhka .,a is; myfldg udxiuhjq is;la kqU,dg fokafkus udf.a wd;auh kqU,d ;=< ;nd kqU,d udf.a mk;a m%ldr yeisr udf.a jsksYaphka mj;ajuska tajd lrkag i,iajkafkus.hdfjs Tjqka uOH isg .nsid lsrsuso wKjsk wd;auho myl< uekj. tilsfh,a 36(23-27

indfjs iqNdrxpsh m%ldYlr bY%fh,a ckhka .,jkq ,nkafkah lsjs mrsos lrkak ^frdau 11(25-26&

bfY%fh,ays iudodkh jraOkh fjsjd.uq¿ bfY%fh,agu fhrei,u fjka fkdlrk w.kqjrla njg m;a fjsjd. ^.S;dj,sh 122(6&

fhrei,u kqfUs mjqre msg oj,aj;a ?j;a fldfy;au ksYaInsoj fkdisg uqrldrhka isfgjsfjus.hdfjs u;lalrkjk ;eke;af;ks ksIal,xl fkd.ks,a,d.hdfjs Tn lsjs mrsos hdCodj ioyd uqrldrhka ke.=gqjkak ^fhidhd 62(6-7&

hdfjs jsm; kue;s leuo mSXdj keue;s j;=ro kqT,dg fok kquq;a is;ayersug wK lrkak. kqT ;j;a wXkafka ke;. weiqKq flfKysu hdfjs kqTg W;a;rfokjd we;.lsjs. mrsos lrkak. ^fhidhd 30(19&

hdfjs .S%isfha mq;%hkag jsreoaOj is; fmd,Ujd foaj jpkh w,a,d .;a iSfhdaka mq;%hka ke.=gqjkak. ^filrshd 9(13&

hdfjs bfY%fh,ag jsreoaOj tosrsldrhka meusksfusos kshu fj,djg .,kakdjq c,Odrdjla fuka hdfjsf.a wd;auhdkka tosrsldrhdg jsreoaOj fldXsh Tijkafkh ^fhidhd 59(19&

n,fhkaj;a;Yla;sfhkaj;a fkdj udf.a wd;aufhkahhs fikdj, hdfjs lshkafkh.bfY%fh,a fik. ;ukaf.a hqoaOnghkaf.a n,h jsYajdi fkdlr hdfjsu jsYajdi lrk msksi lrkak. filrshd 4(6